Một buổi sáng ở tiệm


Posted by KT ..71..133.206 on Oct 13, 2018 at 10:10:56:

Vừa mở cửa th́ khách ào ào vô, cái bạn bè nói tôi có thời :))
Tôi thấy tôi hên và cực :)))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]