Re: "O" CH


Posted by CP ..98..134.180 on Oct 05, 2018 at 09:38:20:

In Reply to: Re: "O" CH posted by tn on Oct 05, 2018 at 09:05:49:

Sai,sai rồi

L vng của miền bắc Michigan l đẹp nhất ...hihi
Tuởng tuợng li xe qua đồi ni, pha tri l l vng l đỏ , pha phảI l 1 hồ xanh biếc to như biển ... 😲 như tin cả?nhMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]