Re: nn đi hay khong đi


Posted by CH ..104..192.111 on Dec 18, 2018 at 10:26:27:

In Reply to: Re: nn đi hay khong đi posted by DG on Dec 18, 2018 at 09:42:17:

DG c mấy ci o đầm bận đi. Ni hắn drop off trƯớc cửa đi v t xu chắc hong sao đu. CH thấy nn diện t chớ đi li xi qu th DG sẽ thấy out of place hơn.

Makeup th DG chạy v Macs - Mac counter ni my make up cho tao t t hỏi n phải cần mua bao nhiu để n lm. Lần trước đi tiệc CH chạy v con nhỏ đ dn lng mi, vẽ mắt xong mnh mua khoảng 35 t. Lng mi n tnh $17 nhưng rất tự nhin. Ni họ make up tự nhin th họ sẽ biết lm . Đi chơi đi nhe .. ngại wi :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]