Re: Một ngày bận rộn ở tiệm


Posted by KT ..71..133.206 on Oct 06, 2018 at 17:14:54:

In Reply to: Re: Một ngày bận rộn ở tiệm posted by DG on Oct 06, 2018 at 17:06:30:

Mất khách là họ bỏ đi tiệm khác rồi sẽ không trở lại tiệm ḿnh nữa, mà bỏ hoài như vậy sẽ hết khách :)))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]