Re: Sống ở Mỹ


Posted by Hải u ..73..174.114 on Oct 08, 2018 at 13:08:36:

In Reply to: Re: Sống ở Mỹ posted by DG on Oct 08, 2018 at 12:55:33:

Ci ny ging Costco y chang m ben mẹ P c

Nh HA hong c định mua ... no ngờ n cn rẻ hơn hom nọ Costco sale nửa nen P ok cho HA mua :))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]