Re: Nói cách nào ?


Posted by KT ..166..242.96 on Oct 10, 2018 at 09:26:41:

In Reply to: Re: Nói cách nào ? posted by honhoang on Oct 10, 2018 at 09:21:01:

Dạ, giầy của her đă chất đóng ngoài garage 2 năm nay rôi, và vẫn c̣n đang mua thêm ....... nói thật nổi buồn nầy không biết tỏ cùng ai anh a ..Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]